دانشگاه ها، کالج ها و موسسات همکار

دانشگاه ها، کالج ها و موسسات همکار توران پارس

دانشگاه باشکنت

دانشگاه باشکنت ترکیه

رتبه : ۳۲

دانشگاه ساکاریا

دانشگاه ساکاریا ترکیه

رتبه : ۱۲

دانشگاه مرمره

دانشگاه مرمره ترکیه

رتبه : ۱۳

دانشگاه tobb

دانشگاه Tobb ترکیه

رتبه : ۶۴

دانشگاه اتیلیم

دانشگاه آتیلیم ترکیه

رتبه : ۵۸

دانشگاه یوکسیک احتیساس

دانشگاه یوکسیک ایحتساس ترکیه

رتبه : ۱۷۳