Essay-Official-SAT-book

دانلود کتاب Essay Official SAT

,
این کتاب راهنمای مطالعه رسمی SAT شامل 4 آزمون SAT General  است که توسط طراح آزمون ایجاد شده است. به عنوان بخشی از تعهد کالج بورد به شفافیت ، هر چهار آزمون آزمایشی در وب سایت کالج بورد موجود است ، اما مطالعه این کتاب SAT General تنها برای یادگیری به همراه بیش از 300 صفحه دستورالعمل ، راهنما و آزمون اضافی می باشد.