وبلاگ - آخرین اخبار
Essay-Official-SAT-book

این کتاب راهنمای مطالعه رسمی SAT شامل ۴ آزمون SAT General  است که توسط طراح آزمون ایجاد شده است. به عنوان بخشی از تعهد کالج بورد به شفافیت ، هر چهار آزمون آزمایشی در وب سایت کالج بورد موجود است ، اما مطالعه این کتاب SAT General تنها برای یادگیری به همراه بیش از ۳۰۰ صفحه دستورالعمل ، راهنما و آزمون اضافی می باشد.