پریا فتحعلی

پریا فتحعلی

پریا فتحعلی

  • مشاور در زمینه امور دانشجویی
  • کارشناس شبکه های اجتماعی
  • متخصص در زمینه امور مهاجرتی
  • امور قرادادها و مالی
  • امور دفتری
  • هماهنگی وفت ملاقات