نمایندگی کرمان توران پارس

نمایندگی کرمان توران پارس

احسان عبدلی نسب

مهندس عبدلی نسب

نماینده کرمان توران پارس

کارشناسان توران پارس کرمان:

حدیث آزادی

حدیث آزادی

کارشناس امور دانشجویی

مدیر موسسه ی زبان های خارجی آزادی

مدرس دانشگاه

مشاهده کامل رزومه

سعید گرجی

سعید گرجی

مدیریت بخش بازرگانی

دارای سابقه ی مشاوره و امور اجرایی

مشاور امور مهاجرت

مشاهده کامل رزومه

سیما پورکیانی

سیما پورکیانی

کارشناس و مترجم

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

مدرس دانشگاه

مشاهده کامل رزومه