نمایندگی مشهد توران پارس

نمایندگی مشهد توران پارس

مهندس حقیقی نیت

مهندس حقیقی نیت

نماینده مشهد توران پارس

کارشناسان توران پارس مشهد :

احسان عمویان

احسان عمویان

کارشناس مهاجرت

کارشناس مهاجرت به خارج

مسئول برگذاری تورهای داخلی و خارجی

مشاهده کامل رزومه

مسعود شیلانی

مسعود شیلانی

کارشناس گردشگری

کارشناس امور تورها

مشاور املاک ترکیه

مشاهده کامل رزومه

حمیدرضا علی نژاد

حمیدرضا علی نژاد

کارشناس فضای مجازی

مدرس تولید محتوا و بازاریابی اینستاگرامی

-مشاور تبلیغاتی و راه اندازی کسب وکار اینترنتی

مشاهده کامل رزومه