مهشید قهرمانی

مهشید قهرمانیان

 • مدير عامل شرکت گردشگری فيروزه سرزمين مادری از سال 1393
 • عضو کميسيون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگاني استان البرز درحال حاضر
 • عضو هيات مديره شرکت عمراني ابهر سيويل از سال 1388
 • موسسه آموزش عالي البرز ازسال در حال حاضر. DBA&MBA مديرگروه دپارتمان گردشگری
 • مدرس مورد تاييد دوره های گردشگری سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگری از سال 92 تاکنون
 • آزمونگر عملي گردشگری سازمان فني حرفه ای استان البرز از سال 90تا کنون
 • مشاور عالي گردشگری ورزشهای قدرتي فدراسيون  WBPF در ايران سال 96
 • مدير تورهای ورودی و ايرانگردی شرکت گردشگری ورلد اکسپرس سال 89 تا 92
 • همكاری تدريس با دانشگاه آزاد از سال 18
 • همكاری تدريس با مرکز عالي جهاد دانشگاهي تهران
 • همكاری تدريس با دانشگاه آبيک
 • مدرس مدرس مورد تاييد دوره های آموزشي گردشگری سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگری از سال 81 تاکنون
 • مربي مورد تاييد دوره های جهانگردی سازمان فني حرفه ای
 • همكاری تدريس موسسه ايرانگردی جهانگردی آوای پيشگامان زنجان از 81 الي 85
 • مدرس موسسه گردشگری آوای ميراث جاويدان
 • همكاری تدريس با موسسه آوای ميراث آريايي کرج از 88
 • مدرس دوره های گردشگری(فني وحرفه ای) مجتمع فني توسعه ايرانيان تهران 88
 • مدرس دوره های راهنمايان تور سازمان ميراث فرهنگي؛ صنايع دستي وگردشگری در موسسه آوای ميراث پارسيان
 • همكاری تدريس در سه شعبه موسسه رويال گشت تهران
 • عضو هيأت کاوش در تپه نرگه سال های 81 و 82
 • عضو هيأت گمانه زني و تعيين حريم گورستان تاريخي رزکان کرج 88
 • معاون هيات گمانه زني بنای سعدالساطنه قزوين 89
 • عضو هيات بررسي و شناسايي دره اندج الموت به سرپرستي سرکار خانم دکتر آتوسا مومني 88
 • مدير برنامه نخستين جشنواره اقوام ، لباس های سنتي و تاريخي ايران در استان البرز 89
 • مدير داخلي نمايشگاه صنايع دستي و سوغات محل موزه تاريخ شهرکرج 89
 • همكاری در برگزاری جشنواره کودک وموزه به مناسبت روز جهاني کودک در موزه رضا عباسی 89
 • عضو هيأت تحريريه مجله کودکان و مادران.
 • عضو هيأت موسسين انجمن هنرمندان صنعتگر استان البرز سال 90
 • همكاری تدريس با موسسه بهار ارتباطات ايرانيان
 • مدرس دوره های گردشگری مجتمع فني علوی تهران 89 و 90