مهری سروش

مهری سروش

 • مدرس زبان در کانون مهندسان کرج، آموزشگاه آموخته، موسسه زهره وند، موسسه پردیس معمار بندرعباس دانشکده مدیریت اصفهان، موسسه بهداشت در اهواز، موسسه سنجش و دانش، موسسه کانون دبیران برتر، موسسه فرزانگان، انجمن ریاضی استان البرز، دانشگاه دلیجان
 • مدرس ریاضی، آمار، معادلات دیفرانسیل و هندسه ترسیمی در دانشگاه سیمین دشت
 • مدرس ریاضی در دانشگاه صفا دشت
 • مولف موسسه سیمای
 • مولف کتب دبیرستانی و دانشگاهی
 • مدیر مسئول انتشارات سروش برتر
 • مولف کتاب 504 واژه ضروری زبان به روش کدینگ و ریشه شناسی
 • تالیف کتاب تافل به روش کدینگ و ریشه شناسی
 • تالیف کتاب 1100 واژه  به روش کدینگ و ریشه شناسی
 • تالیف کتاب دبیرستان و کنکور به روش کدینگ و ریشه شناسی
 • تالیف کتاب high school  به روش کدینگ و ریشه شناسی
 • تالیف کتاب 522 واژه پرتکرار EPT به روش کدینگ و ریشه شناسی
 • تالیف کتاب لغات پرتکرار و تخصصی مدیریت به روش کدینگ و ریشه شناسی
 • تالیف کتاب کمک درسی زبان پایه هفتم، هشتم و نهم
 • تالیف کتاب آنالیز عددی
 • تالیف کتاب ریاضی عمومی 1 و 2
 • تالیف کتاب روش آمار
 • ترجمه کتاب ریاضی و سرگرمی