• نام دوره
 • دوره جامع MBA
 • مدیریت اجرائی (MBA)
 • MBA گردشگری
 • MBA مدیریت سالن زیبایی
 • MBA روانشناسی
 • MBA تجارت الکترونیک
 • MBA مالی
 • MBA فناوری اطلاعات(IT)
 • MBA بازرگانی
 • MBA استراتژیک
 • MBA بازاریابی
 • دوره جامع DBA
 • مدیریت راهبردی کسب وکار
 • DBA استراتژیک
 • DBA بازاریابی
 • DBA بازرگانی
 • DBA بیمه
 • DBA روانشناسی
 • DBA فناوری اطلاعات
 • DBA مالی و سرمایه گذاری
 • DBA معماری
 • DBA منابع انسانی
 • مدیریت مربیگری ( کوچینگ )
 • شماره مجوز
 • 57872
 • 78568
 • 212904
 • 212904
 • 212904
 • 212904
 • 212904
 • 212904
 • 212904
 • 212904
 • 212904
 • 57872
 • 119742
 • 31184
 • 31184
 • 31184
 • 31184
 • 31184
 • 31184
 • 31184
 • 31184
 • 31184
 • 212904
 • مرجع صادرکننده مجوز
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • مدت دوره (ساعت)
 • 300
 • 300
 • 300
 • 300
 • 300
 • 300
 • 300
 • 300
 • 300
 • 300
 • 300
 • 400
 • 400
 • 400
 • 400
 • 350
 • 350
 • 300
 • 350
 • 350
 • 350
 • 400
 • 60
 • هزینه
 • دوره جامع MBA
 • مدیریت اجرائی (MBA)
 • MBA گردشگری
 • MBA مدیریت سالن زیبایی
 • MBA روانشناسی
 • MBA تجارت الکترونیک
 • MBA مالی
 • MBA فناوری اطلاعات(IT)
 • MBA بازرگانی
 • MBA استراتژیک
 • MBA بازاریابی
 • دوره جامع DBA
 • مدیریت راهبردی کسب وکار
 • DBA استراتژیک
 • DBA بازاریابی
 • DBA بازرگانی
 • DBA بیمه
 • DBA روانشناسی
 • DBA فناوری اطلاعات
 • DBA مالی و سرمایه گذاری
 • DBA معماری
 • DBA منابع انسانی
 • مدیریت مربیگری ( کوچینگ )