رتبهنام دانشگاهامتیاز کل
1دانشگاه حاجت تپه802.91
2دانشگاه فنی خاورمیانه782.75
3دانشگاه فنی استانبول763.68
4دانشگاه استانبول717.17
5دانشگاه کوچ716.976
6دانشگاه آنکارا708.45
7دانشگاه بغازیچی683.27
8دانشگاه اژه678.20
9دانشگاه بیلکنت676.03
10دانشگاه فنی گبزه672.92
11دانشگاه قاضی658.45
12دانشگاه فنی ییلدیز650.63
13دانشگاه سابانجی649.70
14دانشگاه علم و صنعت (STZM OFR INSTITUTE TECHNOLOGY)624.32
15دانشگاه آتاتورک623.41
16دانشگاه بزمی عالم621.52
17دانشگاه ارجیس609.28
18دانشگاه مارمارا595.53
19دوکوز ایلول590.16
20دانشگاه سلکوک585.07
21دانشگاه چوکوروا583.11
22دانشگاه فرات582.70
23دانشگاه فنی کارادنیز578.42
24دانشگاه عثمان قاضی اسکی شهیر569.47
25 دانشگاه میانه561.87
26دانشگاه عبدالله گل551.94
27دانشگاه اولداغ545.61
28دانشگاه اوندکوز ماییز540.75
29دانشگاه اینونو539.95
30دانشگاه آناتولی538.17
31دانشگاه سلیمان دمیرل533.94
32دانشگاه قاضی آنتپ525.94
33دانشگاه مدنیات استانبول525.53
34دانشگاه ساکاریا525.26
35دانشگاه چانکایا517.50
36 دانشگاه کوکائلی516.18
37دانشگاه یوزونجوییل508.17
38دانشگاه کاتب چلبی505.08
39دانشگاه یلدیریم بیازیت499.34
40دانشگاه باشکنت493.55
41دانشگاه آتیلیم490.54
42دانشگاه دجله489.27
43دانشگاه جلال بایار484.25
44دانشگاه پاموک کاله482.39
45دانشگاه اقتصاد و فن آوری TOBB479.14
46دانشگاه اکیبادم477.95
47دانشگاه مرسین474.67
48دانشگاه یدی تپه473.09
49دانشگاه اوزیئین468.89
50دانشگاه چاناک قلعه463.89